About us

Ang mga babanggiting pangyayari, lugar at pangalan ng mga tauhan sa kwentong ito ay maaaring gawa-gawa o kathang-isip lamang ng may akda. Anumang pag-kakahawig sa tunay na buhay sa alinmang babanggiting bahagi ng kwento, ay pawang nag-kataon lamang at hindi sinsadya ng may akda. Kung maari ay isa-isip lamang ang nabasa at huwag bigyan ng tunay na kulay o buhay sa kahit anong paraan.

Maaring may mga pag-kakamali ang mga salita, pangu-ngusap at talata dahil hindi perpekto ang may akda. Kaya hini-hikayat na huwag gamiting sang-gunian sa mga aralin o ano pa man. Binibigyan ang lahat ng karapatan na kopyahin o ibahagi ang mga naka-sulat dito, subalit mahigpit na ipinag-babawal ang pag-kakitaan ito. At bilang ganti at respeto, hini-hiling na isama ang pangalan ng may akda at magbigay ng link pabalik sa site.